Compromís

Aquest compromís recull de manera sintètica la comesa de Ecologic d'actuar de manera responsable amb el medi ambient així com de garantir un comportament responsable i respectuós en les seves relacions amb els grups d'interès: el seu equip professional, els seus clients, proveïdors i col·laboradors.

Els principis adquirits cap als nostres grups d'interès

Compromís adquirit
amb el nostre equip

 • Ens esforcem perquè cada persona se senti respectada, valorada i integrada en un sistema participatiu.
 • Dotem dels recursos necessaris i les mesures preventives perquè pugui exercir les seves funcions amb seguretat i en un entorn saludable.
 • Proveïm de plans de formació per a actualitzar el desenvolupament professional de cada lloc de treball possibilitant l'adquisició de noves habilitats així com l'assoliment dels objectius personals.
 • Promovem mesures per a equilibrar la conciliació de les obligacions laborals amb la vida personal i familiar.
 • Fomentem un entorn de treball on cada membre de l'equip sigui tractat amb respecte i imparcialitat, impulsant la igualtat d'oportunitats i eliminant qualsevol tipus de discriminació afavorint un entorn de treball agradable i segur.
 • Impulsem una direcció participativa basada en la comunicació, el diàleg, la motivació i el treball en equip.

Compromís adquirit
pel nostre equip

 • Vetllar pel compliment de la legislació i la normativa vigent aplicable a la seva activitat.
 • Respectar els compromisos i les obligacions assumides per Ecologic envers els seus clients i proveïdors.
 • Actuar diligentment en l'acompliment de les seves funcions oferint un servei eficaç i de qualitat.
 • Gestionar adequadament les eines de treball disponibles així com realitzar un ús responsable de l'equipament.
 • Protegir la informació confidencial a la qual tenen accés i complir amb la normativa sobre protecció de dades enfront de proveïdors, clients i tercers.

Compromís adquirit
amb el nostre equip

 
 • Oferir un servei de qualitat que n'asseguri la satisfacció i atendre els seus suggeriments i propostes de millora.
 • Alinear els nostres objectius amb les necessitats dels nostres clients,
  proporcionant serveis que compleixin les seves necessitats i expectatives.
 • Assessorar professionalment per oferir la solució més adequada davant de cada necessitat.

Compromís adquirit
amb els nostres proveïdors y col·laboradors

 
 • Vetllar per l'aplicació del compliment de la normativa, tant per part dels proveïdors com dels subcontractistes amb què Ecologic opera.
 • Avaluar de forma continuada que es compleixen els requisits mediambientals i de seguretat laboral.

Compromís adquirit
amb el medi ambient

 
 • Treballem des de 1992 compromesos amb el reciclatge i amb la determinació d'implicar a tota la societat en la tasca de cuidar el nostre planeta.
 • Promovem la disminució de l'impacte que generem sobre el medi ambient i ens preocupem per fomentar la reutilització dels recursos així com el seu ús eficient.
 • Oferim serveis als nostres clients per gestionar adequadament els
  residus que generem.
 • Innovem en els sistemes que utilitzem per minimitzar l'impacte de la nostra
  acció.
 • Invertim en la renovació de la nostra flota de transport autoritzat per
  substituir-los de mica en mica per vehicles de gas natural comprimit i/o elèctrics i així mitigar la contaminació derivada de la nostra acció.

Cuida dels boscos. RECICLA

ECOLOGIC ESTÀ PER AJUDAR-TE
Pressupost
close slider

Sol·licita pressupost

Demana el teu pressupost sense compromís.