Compromís

Aquest compromís recull de manera sintètica la comesa de Ecologic d'actuar de manera responsable amb el medi ambient així com de garantir un comportament responsable i respectuós en les seves relacions amb els grups d'interès: el seu equip professional, els seus clients, proveïdors i col·laboradors.

Els principis adquirits cap als nostres grups d'interès

Compromiso adquirido
con nuestro equipo

 • Ens esforcem perquè cada persona se senti respectada, valorada i integrada en un sistema participatiu.
 • Dotem dels recursos necessaris i les mesures preventives perquè pugui exercir les seves funcions amb seguretat i en un entorn saludable.
 • Proveïm de plans de formació per a actualitzar el desenvolupament professional de cada lloc de treball possibilitant l'adquisició de noves habilitats així com l'assoliment dels objectius personals.
 • Promovem mesures per a equilibrar la conciliació de les obligacions laborals amb la vida personal i familiar.
 • Fomentem un entorn de treball on cada membre de l'equip sigui tractat amb respecte i imparcialitat, impulsant la igualtat d'oportunitats i eliminant qualsevol tipus de discriminació afavorint un entorn de treball agradable i segur.
 • Impulsem una direcció participativa basada en la comunicació, el diàleg, la motivació i el treball en equip.

Compromiso adquirido
por nuestro equipo

 • Vetllar pel compliment de la legislació i la normativa vigent aplicable a la seva activitat.
 • Respectar els compromisos i les obligacions assumides per Ecologic envers els seus clients i proveïdors.
 • Actuar diligentment en l'acompliment de les seves funcions oferint un servei eficaç i de qualitat.
 • Gestionar adequadament les eines de treball disponibles així com realitzar un ús responsable de l'equipament.
 • Protegir la informació confidencial a la qual tenen accés i complir amb la normativa sobre protecció de dades enfront de proveïdors, clients i tercers.

Compromiso adquirido
con nuestros clientes

 
 • Ofrecer un servicio de calidad que asegure su satisfacción y atender sus
  sugerencias y propuestas de mejora.
 • Alinear nuestros objetivos con las necesidades de nuestros clientes,
  proporcionando servicios que cumplan con sus necesidades y expectativas.
 • Asesorar profesionalmente para ofrecer la solución más adecuada ante cada
  necesidad.

Compromiso adquirido
con nuestros proovedores y colaboradores

 
 • Velar por la aplicación del cumplimiento de la normativa, tanto por parte de los
  proveedores como de los subcontratistas con los que Ecologic opera.
 • Avaluar de forma continuada que es compleixen els requisits mediambientals i de seguretat laboral.

Compromiso adquirido
con el medio ambiente

 
 • Treballem des de 1992 compromesos amb el reciclatge i amb la determinació d'implicar a tota la societat en la tasca de cuidar el nostre planeta.
 • Promovem la disminució de l'impacte que generem sobre el medi ambient i ens preocupem per fomentar la reutilització dels recursos així com el seu ús eficient.
 • Ofrecemos servicios a nuestros clientes para gestionar adecuadamente los
  residuos que generamos.
 • Innovamos en los sistemas que utilizamos para minimizar el impacto de nuestra
  acción.
 • Invertimos en la renovación de nuestra flota de transporte autorizado para
  sustituirlos paulatinamente por vehículos a gas natural comprimido y/o eléctricos y así mitigar la contaminación derivada de nuestra acción.

Cuida dels boscos. RECICLA

ECOLOGIC ESTÀ PER AJUDAR-TE
Pressupost
close slider

Sol·licita pressupost

Demana el teu pressupost sense compromís.